Winkelwagen 0

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot advies, koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Tafel-design en u.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tafel-design, waarbij voor de uitvoering door Tafel-design derden dienen te worden betrokken.
1.3. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Begrippen
2.1. Met ‘u’ wordt bedoeld: de koper. Met ‘Tafel-design’ wordt bedoeld: de verkoper.
2.2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Tafel-design alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt).
2.2 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief, fax of e-mail.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Tafel-design zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de dagtekening van offerte.
3.2. U bent verplicht Tafel-design te informeren over feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover u die kende of behoorde te kennen.
3.3. Voor zover er door Tafel-design met natuurproducten gewerkt wordt zijn de afbeeldingen van het product, materiaal- en kleur stalen zo nauwkeurig mogelijk, er kunnen echter altijd afwijkingen voorkomen.
3.4. Tafel-design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van uw bestelling door Tafel-design.
4.2. Bij het aangaan van een overeenkomst met u mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden. Indien via internet een overeenkomst tot stand komt dient vooruit betaald te worden.
4.3. Indien u nalatig bent bij het nakomen van betalingsverplichtingen, is Tafel-design gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
4.4. Eventuele schade die hierdoor ontstaat komen ten kosten van u.

Artikel 5. Levertijd
5.1. De door Tafel-design opgegeven levertijd gaat in op de orderbevestiging vermelde tijdstip.
5.2. De door Tafel-design opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering benodigde materialen.
5.3. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient u Tafel-design schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Het vervoer en schade bij aflevering
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
6.2. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Tafel-design gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen.
Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.
6.3. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, inbegrepen het vervoer van de gekochte goederen door Tafel-design. Het risico van schade en verlies tijdens het vervoer wordt door Tafel-design gedragen voor zover dit door de verzekering wordt gedekt.
6.4. Bij onjuiste of onvolledige informatie door u zijn de kosten van het gebruik van een lift, takel of een kraan voor diens rekening.
6.5. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te vermelden.
6.6. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort het onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
6.7. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Tafel-design te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
6.8. Een niet zichtbaar gebrek dient u binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Tafel-design met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Tafel-design gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
6.9. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst u gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tafel-design.

Artikel 7. Prijs/betaling
7.1. Tenzij anders is overeen gekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij aflevering of uiterlijk op deze datum op de rekening van Tafel-design te zijn gestort.
7.2. Tafel-design blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8. Meerwerk en/of minder-werk
8.1. Kosten die ontstaan doordat u in gebreke bent gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken worden u extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
8.2. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en geleverde goederen die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door u worden verlangd.

Artikel 9. Garantie
9.1. Door Tafel-design afgegeven garanties met betrekking tot niet door Tafel-design geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Tafel-design een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.
9.2. De door Tafel-design te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.3. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, worden niet gezien als een gebrek.
9.4. Tafel-design is niet aansprakelijk wanneer een lagere luchtvochtigheid dan 60% het gevolg is van scheuren, krimpen en wijken van het hout.
9.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tafel-design, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na levering aan Tafel-design te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Door Tafel-design eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Maten welke zijn gemeten van tekening zijn geen definitieve maten, de werkelijke maten moeten in het werk worden ingemeten.
10.2. Tafel-design zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Tafel-design kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Tafel-design voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
10.3. Indien u aantoont dat u schade heeft geleden door een grove fout of opzet van Tafel-design, is Tafel-design voor die schade slechts aansprakelijk tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tafel-design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tafel-design niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Risico-overgang
12.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op u over op het moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van u of van een door u aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Bevoegde rechter
14.1. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien u zich niet binnen een maand na het ontstaan van het geschil op een andere rechter heeft beroepen, wordt de rechter van de rechtbank te Rotterdam bevoegd.